Distances līgums

 

 

Privātuma politika

 

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par fiziskās personas personas datu apstrādes mērķi, nolūku, apjomu, drošību, aizsardzību, kā arī sniegt citu informāciju par personas datu apstrādi.

Personas dati

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

Privātuma politikas piemērošana

SIA “K RENT” privātuma politika tiek piemērota uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā (formā) fiziskā persona sniedz savus personas datus (vai fiziskās personas datus sniedz trešā persona saskaņā ar likumu/pilnvaru/piekrišanu): papīra formā, elektroniskā formā, SIA “K RENT” interneta mājaslapā, interneta veikalā, veikalā u.tml.

Pamatinformācija

Personas datu apstrādes mērķis: Preču pirkumu/pakalpojumu līgumu slēgšana, preču piegādes izpildīšana, norēķinu administrēšana, garantijas saistību izpilde.

Pārzinis: SIA “K RENT” , reģistrācijas Nr. 40103279929

Juridiskā adrese: Buļļu iela 45, Rīga, LV-1067, Latvija

Tiesiskais pamats: SIA “K RENT” leģitīmās intereses.

Datu nodošana uz trešo valsti: Nenotiek.

Datu saņēmēji: Pārzinis, pārziņa operators un kompetentās (tiesībsargājošās) valsts iestādes, sadarbības partneri un pakalpojumu (ārpakalpojumu sniedzēji) sniedzēji, datu-bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji, advokātu, juristu biroji, operatori, u.tml./u.c..

Personas datu apstrāde un tiesiskais pamats

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai realizētu šajā privātuma politikā noteikto mērķi, tajā skaitā, realizētu SIA “K RENT” leģitīmās intereses (veiktu komercdarbību), izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu “personas datu” saņemšanu, apstrādāšanu, glabāšanu, nodošanu, u.tml., kā arī lai izpildītu patērētāju tiesību regulējošo normatīvo aktu prasības.

Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no normatīvajā aktā reglamentētā termiņa vai noslēgtā līguma noteiktā termiņa, vai SIA “K RENT” reglamentētā termiņa. Personas dati netiek glabāti ilgāk, kā tas nepieciešams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, ievērojot SIA “K RENT” leģitīmās intereses. Iestājoties apstākļiem, kad personas datu apstrāde/glabāšana nav nepieciešama – personas dati tiek dzēsti.

Personas datu apstrāde tiek veikta izmantojot specializētas un drošas programmatūras, lai nodrošinātu drošu personas datu apstrādi un glabāšanu, izmantojot antivīrusa programmas (“ugunsmūrus”) un izmantojot citus tehnoloģiskos risinājumus. Personas dati tiek aizsargāti ar piekļuves sistēmām un speciālām programmatūrām.

Personas datu nodošana

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (valstis, kuras nav ES un/vai EEZ valstis).

Personas dati var tikt nodoti SIA “K RENT” sadarbības (tajā skaitā ārpakalpojumu izpildīšanas kompānijām) partneriem, pakalpojumu sniedzējiem (operatoriem) un pilnvarotām juridiskām, fiziskām personām (juristi, advokāti). Personas datu nodošana notiek droši, izmantojot drošas programmatūras un tehnoloģijas. Personas dati tiek nodoti tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams, lai izpildītu SIA “K RENT” tiesiskās un leģitīmās intereses.

Komerciālu piedāvājumu, reklāmas materiālu sūtījumi

Komerciāli paziņojumi tiek nosūtīti tiem adresātiem / fiziskām personām, kuri/kuras ir piekritušas saņemt SIA “K RENT” komerciālos paziņojumus (reklāmas materiālus). Informācija par atteikšanos no komerciālo (reklāmas) paziņojumu saņemšanas ir norādīta komerciālā (reklāmas) e-pastā. Atteikties no komerciālu (reklāmas materiālu) paziņojumu saņemšanas var rakstot uz e-pastu: [email protected].

Personas datu aizsardzība

Personas datu aizsardzība tiek realizēta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (regulas, likumi, noteikumi) personas datu apstrādes jomā.

Piekļuve saviem personas datiem

Fiziskā persona saviem personas datiem var piekļūt uz rakstveida iesnieguma pamata, ievērojot personas datu regulējošo normatīvo aktu prasības, iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas regulējošo normatīvo aktu prasības, nosūtot (pa pastu: SIA “K RENT”, Buļļu iela 45, Rīga, LV-1067, Latvija, pa e-pastu: [email protected] / [email protected]) vai iesniedzot rakstveida iesniegumu veikalā Buļļu ielā 45, Rīgā.

Iesniedzot iesniegumu, fiziskai personai ir pienākums sevi identificēt nepieciešamajā/tādā apjomā, lai SIA “K RENT” būtu iespējams pārliecināties, ka rakstveida iesnieguma iesniedzējs ir tā persona, kuras datus viņa pieprasa. Šajā gadījumā SIA “K RENT” izsniedz iesniedzējam pieejamos personas datus un citu likumā paredzēto informāciju.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Fiziskai personai ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Atsaukšana ir iesniedzama tādā pašā veidā, kādā tika dota piekrišanas savu personas datu apstrādei.

Jebkurā gadījumā fiziskā persona savu rakstveida atsaukumu par personas datu apstrādes pārtraukšanu var nosūtīt uz SIA “K RENT” juridisko adresi: Buļļu iela 45, Rīga, LV-1067, Latvija, un/vai pa e-pastu: [email protected] / [email protected]. Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādi, kura tika veikta pirms atsaukuma saņemšanas. Kā arī piekrišanas atsaukums neietekmē un nepārtrauc personas datu apstrādi, kas tiek veikta saskaņā un/vai pamatojoties uz tiesiskiem pamatiem (regula, likums, noteikumi).

Nobeiguma informācija

SIA “K RENT” ir tiesības veikt privātuma politikas izmaiņas, par to informējot attiecīgās fiziskās personas (datu subjektus).

Šo noteikumu sadaļu virsraksti nav interpretējami nekā citādi, kā tikai ērtākai noteikumu pārskatāmībai.

Datu subjektam (fiziskai personai), ja tā uzskata, ka ir pārkāptas tās tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi, ir tiesības vērsties pie SIA “K RENT” vai Datu valsts inspekcijā.

 

 

 

E-veikala lietošanas noteikumi

 

SIA “K RENT” ar mērķi informēt savus lietotājus šeit publicē internetveikala

www.zieduekspresis.lv lietošanas noteikumus.

 

1. Vispārīgās nostādnes

1.1. Šie noteikumi tiek piemēroti, izmantojot internetveikala www.zieduekspresis.lv vietni

(turpmāk – Vietne) (turpmāk – Noteikumi). Vietnes daļas “Privātuma politika”, “Pirkšanas noteikumi” ir neatņemama Noteikumu daļa.

1.2. Vietni administrē SIA “K RENT, kas ir pienācīgi reģistrēta un strādājoša Latvijas Republikā, uzņēmuma reģistrācijas nr. 40103279929, juridiskā adrese Buļļu iela 45, Rīga, Latvija, LV-1067. (turpmāk – Sabiedrība).

1.3. Persona, kas apmeklē Vietni, apskata preces vai citu informāciju, vai jebkādā citā formā izmanto Vietnes pakalpojumus, tiek uzskatīta par Vietnes lietotāju (turpmāk – Lietotājs).

1.4. Lietotāja darbības, izmantojot Vietni, ietver visas darbības, ieskaitot – preču apskatīšanu, jebkādas informācijas lasīšanu, preču saglabāšanu, pasūtījumu veikšanu u.t.t. (turpmāk – Pakalpojumi).

1.5. Lietotājs jebkādā veidā un formā izmantojot Vietni (neatkarīgi no tā, vai ir tikai apmeklētājs vai reģistrēts lietotājs) apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt

šiem Noteikumiem un apņemas tos ievērot.

1.6. Lietotājiem, kuri nepiekrīt kaut vienam Noteikumu nosacījumam, nav tiesību izmantot Vietnes pakalpojumus.

1.7. Uzņēmumam ir tiesības vienpusēji mainīt sniedzamos pakalpojumus, sniedzamo informāciju un citus nosacījumus, kā arī jebkuras Noteikumu nostādnes. Uzņēmums par grozītajiem Noteikumu nosacījumiem informē, norādot Noteikumu derīguma datumu.

Aktuālā Noteikumu redakcija vienmēr ir publicēta Vietnē.

 

2. Intelektuālā īpašuma tiesības

2.1. Vietne ir saistīta ar un to aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, starptautiskās intelektuālā īpašuma tiesības, līgumi un vienošanās. Sabiedrība ir visu tiesību uz Vietnes saturu, ieskaitot autortiesības, intelektuālā īpašuma tiesības, preču zīmes, Sabiedrības grupas uzņēmumu nosaukumus, komercnoslēpumus, īpašniece un (vai) tai ir ekskluzīvas tiesības uz tā izmantošanu. Visi preču vai pakalpojumu apraksti, fotogrāfijas, preču nosaukumi, zīmes, dizaini, logotipi un citi nosaukumi vai informācija, kas tiek sniegta Vietnē, ir Sabiedrības īpašums vai Sabiedrība likumīgi izmanto trešo personu tai piešķirtās tiesības.

2.2. Sabiedrībai arī pieder un (vai) Sabiedrība izmanto trešo personu sniegtās tiesības uz Vietnē sniegtajiem produktiem un pakalpojumiem, aizsargātajām preču zīmēm vai rūpnieciskā dizaina tiesībām, ieskaitot autortiesības. Lietotājiem netiek dotas nekādas netiešās vai kādas citas licencētās tiesības izmantot jebkuras Sabiedrībai piederošas un (vai) Sabiedrības ar trešo personu piešķirtajām tiesībām izmantojamās preču zīmes, dizainu vai ar autortiesībām aizsargājamus elementus, kā arī līdzīgus elementus, kas pieder jebkurai Vietnē norādītajai trešajai pusei.

2.3. Sabiedrība vai trešās puses, ja tas tiek piemērots, bez jebkādiem teritoriāliem ierobežojumiem saglabā īpašuma un autortiesības uz Vietni un tajā sniegto informāciju, ieskaitot neierobežotu satura sniegšanu Vietnē, attēlus, grafiskos elementus, tekstu, programmatūru, audio, video un mūzikas ierakstus, attēlus, logotipus, fotogrāfijas.

2.4. Jebkāda trešo personu un (vai) lietotāju veikta Vietnes satura, dizaina apstrāde, tulkošana, kopēšana, izplatīšana un (vai) citāda izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas Sabiedrības atļaujas un (vai) neatbilstoši Noteikumiem ir autoru un citu tiesību pārkāpums, kas sodāms saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

2.5. Lietotāji nekādā gadījumā nedrīkst mainīt, atjaunot, kopēt, atkārtoti publicēt, ievietot, sniegt, pārsūtīt, pārdot, radīt atvasinātos darbus, jebkādā veidā izmantot vai izplatīt Vietni un (vai) tās saturu (ieskaitot Vietnē sniegtos noteikumus un politikas), ieskaitot tekstu, aprakstus, kodus, grafiku, kodu un (vai) programmatūru vai jebkādu citu saturu. Izņemot gadījumus, kad Sabiedrība ir devusi iepriekšēju rakstisku piekrišanu un (vai) atļauju šādu darbību veikšanai.

 

3. Sabiedrības tiesības un pienākumi

3.1. Sabiedrība pieliek visas pūles, lai nodrošinātu pienācīgu Vietnes funkcionēšanu, kā arī cenšas, lai Vietne darbotos nepārtraukti un bez aizķeršanās.

3.2. Sabiedrībai ir visas tiesības jebkad un bez īpašas paziņošanas Lietotājam mainīt Vietni, tās funkcijas, sniedzamos pakalpojumus, Vietnes nosaukumu un (vai) interneta domēnu, kur Vietne sasniedzama, jebkādu Vietnes saturu vai tā daļu. Lietotājs saprot un piekrīt, ka Sabiedrība netiks uzskatīta par atbildīgu par nekādām šādu un citu tamlīdzīgu darbību izraisītām negatīvām sekām Lietotājam.

3.3. Sabiedrībai ir tiesības bez atsevišķas paziņošanas Lietotājam piesaistīt trešās personas jebkādu darbību, kas saistītas ar šiem Noteikumiem, veikšanai, kā arī trešajām personām nodot savas tiesības un saistības, kas tām rodas saskaņā ar šiem Noteikumiem vai to daļu.

3.4. Sabiedrībai ir tiesības jebkad bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt Vietnes darbību.

3.5. Sabiedrība patur tiesības jebkad bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt vai ierobežot

Lietotāja piekļuvi Vietnei, ja:

3.5.1. tas ir nepieciešams Latvijas Republikas likumos un citos tiesību aktos paredzētajos gadījumos vai arī pildot kompetentas varas institūcijas prasības;

3.5.2. tas ir nepieciešams, lai aizsargātu Sabiedrības vai trešo personu tiesības un leģitīmās intereses;

3.5.3. tas ir nepieciešams, jo Lietotājs izmantojot pakalpojumus ir radījis vai var radīt apdraudējumu citu Vietnes lietotāju drošībai;

3.5.4. tas nepieciešams, jo Sabiedrība vēlas un (vai) tai ir jāveic tehniskās darbības, Vietnes atjaunināšanas darbi;

3.5.5. Lietotājs, izmantojot Vietni, nodara kaitējumu Vietnei un (vai) Vietnes reputācijai.

 

4. Lietotāja tiesības un pienākumi

4.1. Izmantojot Vietni Lietotājs apņemas ievērot un nepārkāpt tiesību aktu prasības un trešo personu tiesības un likumīgās intereses, ieskaitot tiesību aktus, kas reglamentē intelektuālā īpašuma aizsardzību, personas datu aizsardzību un citus.

4.2. Lietotājs apsola neizmantot Vietni tādā veidā, kas varētu radīt apdraudējumu Sabiedrības sniedzamo pakalpojumu pienācīgai darbībai, Vietnes serveru, datu drošībai vai ierobežot Vietnes iespējas pienācīgi sniegt jebkādus pakalpojumus citām personām. Neizmantot ļaunatūru un citu nevēlamu saturu.

4.3. Lietotājs apņemas veicot pirkumus vai reģistrējoties lojalitātes programmās sniegt pareizu un pietiekamu informāciju par sevi, ieskaitot savu patieso vārdu, tālruni, e-pastu un citu nepieciešamo informāciju.

4.4. Lietotājam pieslēgšanās dati jāglabā tādā veidā, lai to neuzzinātu trešās personas, izņemot personas, kuras Lietotājs ir pilnvarojis pārstāvēt Lietotāju Vietnes izmantošanai. Nekavējoties paziņot e-pastā Sabiedrībai, ja Lietotāja pieslēgšanās dati un (vai) parole, kas nepieciešami Vietnes izmantošanai, ir tikuši zaudēti vai kļuvuši zināmi trešajām personām.

4.5. Lietotājs saprot un piekrīt, ka gadījumā, ja Lietotāja pieslēgšanās dati kļūst zināmi trešajām personām, šādas trešās personas var uzņemties saistības, kas kļūs saistošas Lietotājam, kurš apņemas šādas saistības pieņemt un pienācīgi pildīt. Sabiedrībai nav pienākuma pārbaudīt neviena Lietotāja identitāti.

4.6. Lietotājs saprot un piekrīt, ka Sabiedrība apstrādā un pārzina Lietotāja personas datus saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, Sabiedrības Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā norādītas svarīgas Noteikumu nostādnes, rekomendējam Lietotājam tās uzmanīgi izlasīt, lai pārliecinātos, ka visas Privātuma politikas nostādnes tam ir saprotamas un pieņemamas.

4.7. Ja Lietotājs konstatē nepienācīgu Vietnes darbību un (vai) traucējumus Vietnes darbībā, viņam par to nekavējoties jāinformē Sabiedrība.

 

5. Atbildības ierobežojums

5.1. Sabiedrība neuzņemas atbildību par tehniskiem, drošības vai citiem Vietnes programmatūras vai datortehnikas traucējumiem, kurus varēja izraisīt Vietnes lietošana (sīkdatnes, vīrusi u.t.t.).

5.2. Jebkāds saturs, kas ir lejuplādējams vai kā citādi iegūstams, izmantojot Vietni, Lietotājs var lejuplādēt, pats uzņemoties visu risku, un par Lietotāja datorsistēmai vai ierīcei nodarīto kaitējumu vai šādas lejuplādēšanas vai pakalpojumu lietošanas dēļ zaudētajiem datiem ir atbildīgs tikai pats Lietotājs. Lietotājs apņemas nodrošināt, lai Sabiedrībai nekad nerastos nekāda tiesiskā atbildība, pienākums apmaksāt, atlīdzināt vai kā citādi kompensēt zaudējumus, kaitējumu vai citus izdevumus, kas radušies tādēļ, ka Lietotājs izmanto Vietni.

5.3. Izņemot gadījumus, kad to pieprasa likumi, Sabiedrība nekādā veidā neatbild par nekādu kaitējumu, ieskaitot netiešos zaudējumus vai peļņas, ienākumu un tamlīdzīgiem zaudējumiem, kas radušies Vietnes lietošanas dēļ vai kuri radušies tādēļ, ka Lietotājs paļāvās

uz Vietnē vai caur to gūto informāciju. Sabiedrība neatbild ne par kādiem zaudējumiem, pat ja tai bija zināms par neprecizitātēm Vietnē.

5.4. Sabiedrība neatbild par trešo personu, piemēram, interneta, mobilo sakaru sniedzēju, e-pasta pakalpojuma sniedzēju vainas dēļ Lietotājam nesniegtajiem vai laikus nesniegtajiem pakalpojumiem.

5.5. Lietotājs atbild par pieslēgšanās datu pareizu lietošanu un glabāšanu. Sabiedrība neatbild par zaudējumiem, kurus Lietotājs var ciest tādēļ, ka trešās personas ir izmantojušas šo informāciju.

5.6. Vietnē var būt saites uz trešo pušu vietnēm, kuras nepieder Sabiedrībai vai Sabiedrības grupas uzņēmumiem. Saites tiek publicētas klientu ērtībai un Sabiedrība nekādi nekontrolē vietnes, uz kurām saites ir sniegtas, tāpat arī Sabiedrība nevērtē šo vietņu saturu un neuzņemas atbildību par tajās esošo saturu, šādu vietņu izmantošanu vai piekļuvi šādām vietnēm.

 

6. Piemērojamās tiesības

6.1. Vietnes darbība tiek īstenota atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem. Jebkādi strīdi, kas raisījušies Vietnes darbības dēļ vai ir ar to saistīti, tiek risināti sarunu ceļā, bet ja vienošanos neizdodas panākt – Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā tiesās.

6.2. Līdztekus Noteikumiem attiecību starp Lietotāju un Vietni regulēšanai tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesību aktu nostādnes, speciālie nosacījumi un noteikumi, kā arī ierastā biznesa prakse.

6.3. Ja kāda no šo Noteikumu nostādnēm ir pretrunā likumiem vai arī ja kāda iemesla dēļ daļēji vai pilnībā zaudē spēku, tā nepadara par nederīgām visas pārējās Noteikumu nostādnes.

6.4. Lietotājam prasība un (vai) sūdzība par Vietnes darbību un pakalpojumiem vispirms ir rakstiski jāiesniedz Sabiedrībai. Prasības un (vai) sūdzības lūdzam sūtīt uz e-pastu [email protected], norādot savu vārdu, e-pasta adresi, kā arī aprakstot nepienācīgo Vietnes darbību, kļūdu, traucējumus un (vai) tamlīdzīgi, kā arī norādot datumu (laiku) un ilgumu, ja tas ir iespējams.

Šie Noteikumi ir spēkā no 2020. gada 19.augusta.

 

 

 

Iepirkšanās noteikumi

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie pirkšanas noteikumi kopā ar dokumentiem, kas norādīti šajos noteikumos, ir paredzēti informācijas sniegšanai par SIA “K RENT” (“Pārdevējs”), kā arī interneta veikalā pārdodamo preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu (“Noteikumi”) izklāstīšanai personām, kas norādītas Noteikumu 5.1.punktā (“Pircējs”), un kuras iegādājas preces (“Preces”) interneta veikalā adresē www.zieduekspresis.lv.

1.2. Kopā ar Pircēja iesniegto preču pasūtījumu šie Noteikumi kļūst par starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtu līgumu un ir abām pusēm saistošs juridisks dokuments. Līgums uzskatāms par noslēgtu, ja Pircējs sagatavo un iesniedz Pārdevējam preču pasūtījumu, Noteikumos noteiktā kārtībā un termiņos veic apmaksu un uz Pircēja norādīto elektronisko pastu Pārdevējs nosūta apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts. Līgums ir spēkā līdz pušu saistību izpildei, kas izriet no šī līguma. Pirms jebkādas Preču pasūtīšanas interneta veikalā lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tos pareizi sapratāt. Lūdzam pievērst uzmanību, ka pirms pasūtījuma pabeigšanas, Pircējam ir pienākums piekrist šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, bet atsakoties to darīt, pasūtījuma pabeigšana un Preces pasūtīšana nav iespējama.

1.3. Pircējs tiek aicināts izdrukāt šos Noteikumus nākotnes vajadzībām.

1.4. Informējam arī par to, ka šie Noteikumi var tikt grozīti Noteikumu 17. daļā noteiktajā kārtībā. Katru reizi, pasūtot Preces, iesakām pārskatīt Noteikumus tam, lai Pircējs būtu pārliecinājies, ka pilnībā saprot, ar kādiem nosacījumiem konkrētajā gadījumā tiks veikts pasūtījums. Pēdējo reizi šie Noteikumi tika atjaunoti 2020. gada 15. septembrī.

1.5. Šie Noteikumi un jebkādi Līgumi starp Pārdevēju un Pircēju tiek sastādīti un slēgti tikai valsts valodā.

 

2. Informācija par Pārdevēju

2.1. Šie Noteikumi tiek piemēroti, iegādājoties Preces adresē www.zieduekspresis.lv (“interneta veikals”). Pārdevējs ir SIA “K RENT, kas ir pienācīgi reģistrēta un strādājoša Latvijas Republikā, uzņēmuma reģistrācijas nr. 40103279929, juridiskā adrese Buļļu iela 45, Rīga, Latvija, LV-1067. Dati par Pārdevēju tiek uzkrāti un uzglabāti – Juridisko personu reģistrā, reģistra uzturētājs ir Valsts uzņēmums “Uzņēmumu reģistrs”. Pārdevēja PVN maksātāja kods ir LV40103279929.

2.2. Vairāk informācijas par Pārdevēju sniegts sadaļā “Par mums“.

2.3. Pārdevēja kontaktinformācija sniegta sadaļā “Kontakti“.

 

3. Preces

3.1. Interneta veikalā sniegtajiem Preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka Pārdevējs dara visu iespējamo, lai Preču krāsas tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Pircējs saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem.

3.2. Preču iepakojums var atšķirties no tā, kas ir parādīts interneta veikalā sniegtajos attēlos.

3.3. Ja vien nav norādīts citādi, visas Preces, kas ir piedāvātas interneta veikalā, ir pieejamas. Gadījumā, ja pasūtīto Preci pārdot nav iespējams Noteikumu 5.7. un 9.5. punktos norādīto apstākļu dēļ, Pircējs nekavējoties tiek informēts par to e-pasta veidā vai ar citu saziņas līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību un šādas Preces pasūtījums tiek atcelts.

3.4. Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo un / vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai precei vienā pasūtījumā.

 

4. Personas datu apstrāde

4.1. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, iesakām Pircējam rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi tam ir saprotami un pieņemami.

 

5. Pasūtījuma līguma noslēgšana

5.1. Šajā interneta veikalā iegādāties Preces drīkst Pircēji:

a) fiziskās personas, kuras sasniegušas 16 (sešpadsmit) gadu vecumu;

b) juridiskās personas.

5.2. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības pirkt Preces šajā interneta veikalā.

5.3. Pārdevēja noteiktā Preču pasūtīšanas kārtība nodrošina Pircējam iespēju pārbaudīt un izlabot kļūdas pirms galīgā pasūtījuma iesniegšanas. Ieteicams, lai Pircējs rūpīgi izlasa un pārbauda iesniegto pasūtījumu katrā pasūtījuma iesniegšanas posmā.

5.4. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs, interneta veikalā ir izveidojis Preču grozu, norādījis Pircēja vārdu, uzvārdu (latīņu burtiem) un piegādes adresi, precīzu pasta indeksu, izvēlējies maksāšanas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež taustiņu “Pasūtīt” un apmaksā pasūtījumu. Neapmaksājot Pasūtījumu, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar līguma pildīšanu.

5.4.1. Pircējs tiks informēts par darījuma noslēgšanu, saņemot pasūtījuma apstiprinājumu e-pastā. 

5.5. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais līgums (pasūtījums) tiek reģistrēts un uzglabāts interneta veikala datu bāzē.

5.6. Slēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka pirkuma brīdī uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts pirkuma apstiprinājums. Faktūrrēķins tiek sūtīts uz e-pastu darba dienās ne vēlāk kā 6 (sešu) darba dienu laikā no brīža, kad Pircējs saņem Preces vai Pārdevējs nodod Preces kurjeram (ja Preces Pircējam tiek piegādātas, izmantojot kurjera pakalpojumus).

5.7. Gadījumā, ja Pārdevējam nav iespējas pārdot Preci, piemēram, tāpēc, ka Preces nav noliktavā, jo Prece vairs netiek tirgota, vai kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar interneta veikalā norādīto cenu, kā tas ir norādīts šo Noteikumu 9.5. punktā, Pārdevējs par to informē Pircēju e-pastā vai ar citu līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību un pasūtījums tiks atcelts. Gadījumā, ja Pircējs jau būs samaksājis par Preci, Pārdevējs atmaksās samaksātās summas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

 

6. Apmaksa

6.1. Par Precēm Pircējs var norēķināties:

a) ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu, kas norādīts PVN faktūrrēķinā;

b) ar tiešo bankas rīkojumu, izmantojot partnera UAB “PAYSERA LT” pakalpojumus;

c) ar maksājuma kartI- VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

6.2. Juridiskām personām ieteicams rīkojuma informācijā norādīt uzņēmuma reģistrācijas numuru ātrākai maksājuma identifikācijai. Šādā veidā pasūtījums sistēmā tiks ātrāk apstiprināts un tiks uzsākta ātrāka tā izpilde.

6.3. Ja Pircējs izvēlas 6.1. b. punktā norādīto norēķināšanās veidu, Pircējam ir pienākums apstiprināt maksājuma rīkojumu Pircēja bankā ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no taustiņa “Pasūtīt” nospiešanas. Norādītajā termiņā neapstiprinot maksājuma rīkojumu, Pārdevējam ir tiesības uzskatīt, ka Pircējs atteicās no līguma slēgšanas, un anulēt pasūtījumu.

6.4. Pircēja izvēlētās Preces tiek rezervētas Pārdevēja sistēmā un Pārdevējs sāk pildīt pasūtījumu:

a) kad Pārdevējs saņem paziņojumu no Pircēja bankas par veikto maksājumu par izvēlētajām precēm – 6.1. a. un b. punkta gadījumā;

6.5. Interneta veikals “Tax Free” pakalpojumus nenodrošina.

 

7. Piegāde

Piegāde uz Omniva pakomātiem

7.1. Preču piegāde uz omniva pakomātiem ir uz Pircēja rēķina- 3,99€ Atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos Preces tiek piegādātas uz Pārdevēja rēķina.

7.2.  Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto pakomātu 3 (trīs) darba dienu laikā. Pircējs tiek informēts par pasūtījuma saņemšanu saskaņā ar Omniva SIA noteikumiem.

7.3. Pasūtot vairāk nekā vienu Preci, tās var tikt piegādātas dažādos laikos, jo tiek pārvadātas no dažādām noliktavām.

7.4. Īpašumtiesības uz Preci pāriet Pircējam ar to brīdi, kad pircējs saņem preci pakomātā. Atbildība par  Preču nejaušu bojāeju vai sabojāšanos pāriet Pircējam, kad Pircējs vai trešā persona ir saņēmis Preces. Ja Preces pārvadātāju izvēlas pats Pircējs, un Pārdevējs nepiedāvāja šādu piegādes iespēju, šajā daļā norādītais risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Prece tiek nodota pārvadātājam.

7.5. Piegādājot un nododot Preces Pircēja norādītajā pakomātā, tiek pieņemts, ka Preces Pircējam ir nodotas, neņemot vērā to, vai Preces faktiski pieņem Pircējs, vai jebkura trešā persona, kas pieņēma Preces norādītajā pakomātā. Ja plānotajā Preču piegādes dienā Preces netiek piegādātas, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās Preču piegādes dienas, par to informē Pārdevēju.

7.6. Pircējam ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes brīža pārbaudīt Preču iepakojumus, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju. Ja Pircējs norādītajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz Pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka Preču iepakojums ir pienācīgā stāvoklī, bet daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.

 

Preču saņemšana veikalā Buļļu ielā 45, Rīgā

7.7. Pēc Pircēja izvēles, interneta veikalā pasūtītās Preces var bez maksas saņemt veikalā Buļļu ielā 45, Rīgā.

7.8. Preces tiek sagatavotas izņemšanai 1 (vienas) darba dienas laikā. Pircējs tiek informēts pa e-pastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību par to, ka Preces ir sagatavotas saņemšanai.

7.9. Pasūtītās Preces jāpaņem ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, pēc tam, kad Pārdevējs informēja Pircēju pa e-pastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību par iespējamo Preču saņemšanu.

7.10. Īpašumtiesības uz Preci, saņemot to veikalā Buļļu ielā 45, Rīgā, pāriet Pircējam ar to brīdi, kad Pārdevējs nodod Preces Pircējam.

7.11. Saņemot Preces veikalā, Pircējam ir pienākums:

a) norādīt pasūtījuma numuru;

b) uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu.

7.12. Paņemt Preces var tikai pats Pircējs. Ja Preces paņems cita persona, pasūtot Preces, tai jābūt norādītai kā Preču saņēmējam. Ja Pircējs ir juridiska persona, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt pilnvaru Preču saņemšanai.

7.13. Preču saņemšanas brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums pārbaudīt Preču iepakojumu, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju:

a) konstatējot Preču iepakojuma bojājumu, Preču daudzuma, kvalitātes, sortimenta, piederumu un komplektācijas neatbilstību (-as), Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir tiesības Preces nepieņemt;

b) Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, pieņemot Preces, tiek pieņemts, ka Preces nodotas kārtīgā iepakojumā, Preču daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.

 

8. Preču atgriešana un vienpusēja atkāpšanās no Līguma patērētājam izmantojot atteikuma tiesības

8.1. Pircējam, kas ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, nenorādot iemeslu, un atgriezt saņemtās Preces – šo Noteikumu 8.3. punktā norādītajā laika periodā. Šis noteikumus nozīmē, ka minētajā laika periodā pārdomājot vai citu iemeslu dēļ nolemjot atteikties no Preces, Pircējam ir tiesības paziņot Pārdevējam par savu lūgumu atgriezt preces Pārdevējam un saņemt samaksāto naudu. Preces atgriešanas izdevumi ir jāsedz Pircējam
8.1.1. 
Atteikumu var pieteikt sūtot vēstuli uz e-pasta adresi [email protected] un tajā norādot Pircēja vārdu, uzvārdu, tālr. nr., bankas kontu no kura tika veikta samaksa par Preci/-ēm un pasūtījuma nummuru.

8.2. Pircējs (patērētājs) nevar izmantot atteikuma tiesības Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tai skaitā, bet ne tikai, ja:

a) Prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta (pielāgota Pircēja personīgajām vajadzībām);

b) Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

c) Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

d) Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

e) Pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

f) tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu.

8.3. Pircēja tiesības 14 dienu laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriezt Preces Pārdevējam un saņemt naudu, izmantojot atteikuma tiesības, tiek piemērotas tikai patērētājiem (fiziskām personām) un rodas ar Līguma noslēgšanas dienu, kā tas ir definēts Noteikumu 5. punktā.

8.4. Pircējam, kurš vēlas atgriezt Preces un atkāpties no Līguma, ir pienākums nosūtīt Pārdevējam lūgumu brīvā formā uz epasta adresi [email protected], kurā būtu izklāstīts lēmums par atteikšanos no Līguma, norādīts Pircēja vārds, uzvārds, tālr. nr., pasūtījuma nr. Saņemot Pircēja paziņojumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu. 

8.5. Preces tiek apmainītas un/vai atgrieztas Buļļu ielā 45, Rīga, LV-1067, ņemot vērā sadaļā “Preču atgriešana“ paredzētos izņēmumus.

8.6. Pircējs nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no paziņojuma Pārdevējam par savu lēmumu par Preces atgriešanu (vai atkāpšanos no Līguma) iesniegšanas dienas atgriež vai nodod Preces Pārdevējam vai personai, kuru Pārdevējs ir pilnvarojis pieņemt Preces. Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs Preces nosūta pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Vairāk infomrācijas par Preču atgriešanas iespējām sk. sadaļā “Preču atgriešana“. 

8.7. Tiesības atgriezt Preces Pircējs var izmantot tikai tādā gadījumā, ja netika nokavēts Preces atgriešanai noteiktais termiņš, kas norādīts Noteikumu 8.3. punktā, un ja Preci būs iespējams atgriezt sākotnējā stāvoklī un pārdot par pilnu vai samazinātu cenu.

8.8. Pircējam, kurš atgrieza Preces, tiek atgriezta visa par Preci samaksātā nauda, ieskaitot piegādes izdevumus. Saņemot Preces un izvērtējot to kvalitāti, Pārdevējs atgriež naudu par Precēm ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ņemot vērā šo Noteikumu 7.13. punkta noteikumus. Ja tiek atgriezta tikai daļa Preču, piegādes izdevumi tiek atmaksāti tikai tādā gadījumā, ja pārējām tā paša pasūtījuma Precēm, pērkot tās atsevišķi, tiktu piemērots zemāks tarifs, nekā tarifs, kas piemērots pērkot Preces kopā ar Precēm, kas tiek atgrieztas, un tikai tādā apmērā, kas ir vienāds ar norādīto tarifu starpību. Gadījumā, ja Preces tiek atgrieztas tās neatbilstošas kvalitātes dēļ, tiek piemēroti šo Noteikumu 8.12. punktā norādītie noteikumi.

8.9. Pircējs atbild par Preces vērtības samazināšanos (tajā skaitā, bet ne tikai, šo Noteikumu 8.10. punktā norādītajos gadījumos), kas radās tādu darbību dēļ, kas nav nepieciešamas, lai konstatētu Preces veidu, īpašības un darbību , t. i., Pārdevējam ir tiesības vienpusēji samazināt Pircējam atgriežamās summas lielumu, proporcionāli šim Preces vērtības samazinājumam.

8.10. Atgriežamai Precei jābūt nesabojātai, nezaudējušai preču izskatu (nesabojātas etiķetes, aizsargplēves u. tml.), kā arī tā nedrīkst būt lietota. Visām atgriežamajām Precēm jābūt ar autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiņiem un ar tādiem pašiem piederumiem, ar kādiem tās tika pārdotas. Atgriežamajām Precēm jābūt kārtīgā oriģinālā iepakojumā (ar instrukciju un garantijas talonu, ja tie tika piegādāti ar Preci) tādā pašā sastāvā, kādā Pircējs to bija iegādājies. Kopā jāatgriež arī par Precēm saņemtās dāvanas.

8.11. Atgriežot Preci tai jāpievieno izprintēta un aizpidīta atteikuma veidlapa- skatīt šeit.

8.12. Ja Pircējs atgriež Preces to neatbilstošas kvalitātes dēļ, Pārdevējs apņemas pilnībā atgriezt Pircējam par neatbilstošo Preci samaksāto cenu un atlīdzināt piegādes un atgriešanas izdevumus. Ja tiek atgriezta tikai daļa Preču, piegādes izdevumi tiek atmaksāti tikai tādā gadījumā, ja pārējām tā paša pasūtījuma Precēm, pērkot tās atsevišķi, tiktu piemērots zemāks tarifs, nekā tarifs, kas piemērots, pērkot Preces kopā ar atgriežamajām Precēm, un tikai tādā apmērā, kas ir vienāds ar norādīto tarifu starpību. Ja tika izvēlēts cits Preces atgriešanas veids, kas atšķiras no Pārdevēja piedāvātā, kā rezultātā radās neproporcionāli un lielāki izdevumi, Pārdevējam nav pienākums segt šādus preču atgriešanas izdevumus.

8.13.Pārdevējs pārskaita atmaksājamās summas uz atteikuma veidlapā norādīto Pircēja  bankas kontu.  Naudas atmaksa  tiek veikta izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja darījumā.  

8.14. Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt Pircēja samaksātās summas tik ilgi, kamēr Preces netiek atgrieztas Pārdevējam un netiek pārbaudīta to atbilstība Noteikumu 8.9. punktā.

8.15. 
Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu, t. i., ja pasūtījums vēl nav izsūtīts un nav veikta piegāde. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs sūtot brīvas formas vēstul uz e-pasta adresi: [email protected], norādot, ka vēlas atcelt pasūtījumu. Pircējam tiek atgrizta nauda pilnā apmērā, tai skaitā piegādes izmaksas. Šis noteikums stājas spēkā tikai tad, ja Prece vēl atrodas pie Pārdevēja, nav izsūtīta un piegādāta. Ja Prece ir izsūtīta, tad jāveic Preces atgriešana, vairāk informācija atrodama sadaļā "Preču atgriešana". 

8.16. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma pirms īpašumtiesību uz Precēm pāriešanas Pircējam, t. i., līdz brīdim, kad Pircējs saņem Preces.

a) Pircējam ir pienākums nekavējoties atgriezt Preces Pārdevējam;

b) izņemot gadījumus, kas ir saistīti ar neatbilstošu Preci, kā tas ir paredzēts Noteikumu 8.12. punktā, Pircējs būs atbildīgs par Preču atgriešanas Pārdevējam izdevumu segšanu;

c) Pircējam ir pienākums pienācīgi rūpēties par Preču saglabāšanu līdz to atgriešanai Pārdevējam;

d) Preces cena un piegādes izdevumi Pircējam kompensējami saskaņā ar 8.8. punktu.

8.17. Pircējam visos gadījumos ir tiesības, kas izriet no neatbilstošas Preces pārdošanas, kuras paredz Latvijas Republikas tiesību akti. Atgriešanas noteikumi, kas norādīti šajā 8. vai citos Noteikumu punktos neietekmē šo tiesību pastāvēšanu.

 

9. Preču cena un piegādes izdevumi

9.1. Preču cenas būs tādas, kādas ir norādītas interneta veikalā. Pārdevējs dara visu saprātīgi iespējamo, lai nodrošinātu, ka Preču cenas brīdī, kad Pircējs iesniedz pasūtījumu, ir pareizas. Ja Pārdevējs pamana, ka Preču cenās ir neprecizitātes, tiek piemērots šo Noteikumu 9.5. punkts.

9.2. Preču cenas var mainīties, taču šādām izmaiņām nebūs ietekmes uz jau noslēgtajiem Līgumiem.

9.3. Preču cenas tiek norādītas, ieskaitot PVN (tur, kur tas tiek piemērots) tādā apmērā, kāds tiek piemērots konkrētajā laikā Latvijas Republikā. Gadījumā, ja PVN likme mainītos laika periodā no pasūtījuma dienas līdz piegādes dienai, cena var mainīties, ņemot vērā PVN apmēra izmaiņas, izņemot gadījumus, ja Pircējs par Precēm pilnībā norēķinājās pirms PVN likmes grozījumu spēkā stāšanās. Pārdevējs par šādām cenas izmaiņām rakstiski informē Pircēju un nodrošina iespēju Pircējam iegādāties Preci par cenu, kas ir koriģēta, ņemot vērā grozīto PVN likmi vai atsaukt pasūtījumu. Pasūtījums netiek pildīts tik ilgi, kamēr netiek saņemta Pircēja atbilde. Gadījumā, ja ar Pircēju neizdodas sazināties, izmantojot tā norādītos kontaktus, tiek pieņemts, ka pasūtījums ir atsaukts un Pircējs par to tiek informēts rakstiski.

9.4. Preču cenas neietver pasūtījuma sagatavošanas, piegādes un preču uznešanas izdevumus. Piegādes izdevumu izcenojums, kas ir norādīts interneta veikalā, var mainīties.

9.5. Ņemot vērā to, ka Pārdevēja interneta veikalā tiek piedāvāts ļoti plašs Preču sortiments, neskatoties uz visiem Pārdevēja saprātīgiem centieniem, nevar izslēgt gadījumu, ka Preces cena var būt norādīta nepareizi no Pārdevēja neatkarīgas tehniskās kļūdas dēļ. Gadījumā, ja Pārdevējs konstatē, ka Preču cena ir norādīta nepareizi, Pārdevējs par to informē Pircēju pa epastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību un atceļ pasūtījumu. Pircējam, ja tas vēlas iegādāties to pašu Preci par jauno pareizi norādīto cenu, tā ir jāpasūta no jauna.

 

10. Pārdevēja pienākumi

10.1. Pārdevējs apņemas:

a) veltīt visas pūles, nodrošinot apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus;

b) cienīt Pircēja privātumu, Pircēja personas datus apstrādāt tikai Noteikumos, Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

10.2. Pārdevējs apņemas ievērot visas šajos Noteikumos norādītās prasības.

 

11. Pircēja pienākumi

11.1. Pircējs apņemas pirkuma formā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju. Mainoties reģistrācijas formā norādītajai informācijai, Pircējam ir pienākums nekavējoties to atjaunot.

11.2. Pircējs apņemas godīgi un pareizi izmantot interneta veikalu, nekaitēt tā darbam vai stabilai darbībai. Ja Pircējs neievēro šo saistību, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt (izbeigt) Pircēja iespēju izmantot interneta veikalu un Pārdevējs neatbild ne par kādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.

11.3. Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām Precēm un pieņemt tās šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

11.4. Neskatoties uz pienākumiem, kas paredzēti citos Noteikumu punktos, Pircējs apņemas pirms Preces lietošanas sākuma (tajā skaitā arī pirms tās salikšanas kopā, montāžas u. tml.) apskatīt Preci un pārliecināties, ka saņemtā Prece ir tā, kuru Pircējs pasūtīja.

11.5. Pircējam ir pienākums ievērot citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās prasības.

 

12. Ražotāja garantija

12.1. Dažām Pārdevēja pārdodamajām Precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija. Informācija par garantiju un piemērojamiem nosacījumiem ir norādīti ražotāja garantijā, kas iesniegta ar Precēm.

12.2. Ražotāja garantija papildina Pircēja tiesības, kas ir saistītas ar nekvalitatīvām Precēm.

 

13. Preces kvalitāte

13.1. Preču trūkumi tiek novērsti, kā arī neatbilstošas Preces tiek aizstātas vai atgrieztas, pamatojoties uz šajos Noteikumos nostiprināto kārtību un ņemot vērā piemērojamo Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

13.2. Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par nekvalitatīvām vai nepilnīgas komplektācijas Precēm, to izdarīt var Buļļu iela 45, Rīga, LV-1067 vai pa e-pastu: [email protected].

13.3. Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jāpievieno Preces iegādes PVN faktūrrēķins (tā numurs) un jānorāda šāda informācija:

a) Preces pasūtījuma numurs;

b) jānorāda Preces defekts, bojājuma pazīmes vai trūkstošā daļa;

c) jāiesniedz citi pierādījumi, piemēram, Preces fotogrāfija, nekvalitatīvās vietas fotogrāfija (ja tas ir mehānisks bojājums un to ir iespējams nofotografēt), Preces iepakojuma fotogrāfija u. c.

13.4. Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda viens no veidiem, kādā Pircējs vēlas, lai pretenzija tiktu atrisināta:

a) Pārdevējam bez atlīdzības saprātīgā termiņā novēršot Preces neatbilstību – trūkumus, ja trūkumus iespējams novērst;

b) attiecīgi samazināt pirkuma cenu;

c) aizstāt Preci ar analoģisku atbilstošas kvalitātes Preci, izņemot gadījumus, ja trūkumi ir nelieli vai tie radās Pircēja vainas dēļ;

d) atcelt Līgumu un atmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudas summu, ja neatbilstošas kvalitātes Preces pārdošana ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.

13.5. Izskatot pretenziju, atbilde tiek sniegta 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

13.6. Par garantijas apkopes jautājumiem Pircējs var interesēties rakstot uz e-pastu: [email protected].

 

14. Atbildība

14.1. Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot interneta veikalu, tajā skaitā, bet ne tikai, par pirkuma formā sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radās reģistrācijas formā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.

14.2. Aizpildot pirkuma formu interneta veikalā, Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu uzglabāšanu un (vai) nodošanu trešajām personām. Ja interneta veikalā sniedzamos pakalpojumus izmanto trešās personas, pieslēgušās interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šādu personu uzskata par Pircēju un Pircējs atbild par visām šādas trešās personas darbībām, kas veiktas interneta veikalā.

14.3. Pārdevējs, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, šo Privātuma politiku un citiem Noteikumos norādītajiem dokumentiem, lai gan šāda iespēja tam tika nodrošināta.

14.4. Pircējam ir pienākums nodrošināt savu pieslēgšanos interneta veikalam datu drošu uzglabāšanu un tos neatklāt, kā arī nodrošināt, ka dati ir zināmi tikai pašam un datus izmanto tikai pats Pircējs, kā arī nenodot un arī citos veidos neradīt iespēju citām personām ar šiem datiem iepazīties vai tos izmantot. Ja rodas aizdomas, ka pieslēgšanās datus varēja uzzināt cita persona, nekavējoties jāpaziņo par to Pārdevējam, kā arī nekavējoties jāinformē Pārdevējs par pieslēgšanās interneta veikalam datu pārkāpumu vai izpaušanu. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja atpazīšanas kodu, uzskatāmas par Pircēja veiktām, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.

14.5. Par Līguma, kas noslēgts izmantojot interneta veikalu, pārkāpumu puses atbild Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

14.6. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šo Noteikumu nosacījumus, tas ir atbildīgs par Pircējam radušos kaitējumu vai zaudējumiem, kas radās, kā šo Noteikumu pārkāpuma paredzamās sekas. Kaitējums vai zaudējumi tiek uzskatīti par paredzamiem, ja tie ir acīmredzami Pārdevēja pārkāpuma sekas vai, ja šādu kaitējumu vai zaudējumus Pārdevējs un Pircējs apzinājās Līguma slēgšanas brīdī.

14.7. Pārdevējs piegādā Preces mājsaimniecības vajadzībām un personīgai lietošanai. Ja Pircējs izmantot pārdodamās Preces komerciālos, uzņēmējdarbības vai tālākpārdošanas nolūkos, Pārdevējs nebūs atbildīgs par jebkādu Pircēja negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, darbības traucējumiem vai zaudējumiem saistībā ar zaudētām uzņēmējdarbības iespējām.

14.8. Pārdevējs neatbild par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircēji nokļūst šajās vietnēs, izmantojot Pārdevēja interneta veikalā esošo norādi.

 

15. Notikumi ārpus Pārdevēja kontroles

15.1. Pārdevējs nebūs atbildīgs par Līguma vai jebkādu saistību saskaņā ar Līgumu nepildīšanu vai izpildes kavēšanu, ja šāda nepildīšana vai kavēšana radās saistībā ar notikumiem ārpus Pārdevēja kontroles, kā tas ir definēts šo Noteikumu 15.2. punktā.

15.2. Notikums ārpus Pārdevēja kontroles nozīmē jebkādas darbības vai notikumu, kuru Pārdevējs pamatoti nevar kontrolēt.

15.3. Gadījumā, ja notiek notikums ārpus Pārdevēja kontroles, kas ietekmē pienācīgu Pārdevēja saistību izpildi saskaņā ar Līgumu:

a) Pārdevējs nekavējoties informēs Pircēju; un

b) Pārdevēja saistību, kas izriet no Līguma, izpilde tiks apstādināta un saistību izpildes termiņš tiks pagarināts par termiņu, kas vienāds ar notikuma ārpus Pārdevēja kontroles ilgumu. Ja notikumi ārpus Pārdevēja kontroles ietekmē Preču piegādi Pircējam, Pārdevējs saskaņos jaunu piegādes datumu pēc Pārdevēja notikumu ārpus Pārdevēja kontroles beigām.

 

16. Informācijas sūtīšana

16.1. Noteikumos izmantotais jēdziens “rakstiski” ietver arī e-pastus.

16.2. Pircējs, lai sazinātos ar Pārdevēju rakstiski vai gadījumā, ja Noteikumos ir paredzēts Pircēja pienākums sazināties ar Pārdevēju rakstiski, sūta Pārdevējam e-pastu uz adresi [email protected]. vai parasto vēstuli adresētu SIA “K RENT” Buļļu iela 45, Rīga, Latvija, LV-1067. Pārdevējs rakstiski informēs Pircēju par paziņojuma saņemšanu (parasti ar e-pasta vēstuli). Atteikuma tiesību izmantošanas un atkāpšanās no Līguma nolūkā Pircēja vēršanās pie Pārdevēja kārtība ir paredzēta šo Noteikumu 7. punktā.

16.3. Pārdevējs visus paziņojumus Pircējam sūta uz Pircēja pirkuma formā norādīto e-pasta adresi.

 

17. Tiesības grozīt noteikumus

17.1. Pārdevējs patur tiesības grozīt šos Noteikumus, tajā skaitā, bet ne tikai, saistībā ar:

a) apmaksas noteikumu grozījumiem;

b) piemērojamo tiesību aktu grozījumiem.

17.2. Katru reizi, pasūtot Preces, Līguma starp Pārdevēju un Pircēju slēgšanas nolūkā, būs spēkā tā Noteikumu redakcija, kas būs spēkā uz Līguma slēgšanas dienu.

17.3. Katru reizi grozot Noteikumus, pamatojoties uz šo Noteikumu 6. punktu, Pārdevējs informēs Pircēju un paziņos par to, norādot, ka tika grozīti Noteikumi, un to grozīšanas datums tiks norādīts šo Noteikumu 1.4. punktā.

 

18. Citi noteikumi

18.1. Jebkuram Līgumam, kas tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, tiek piemēroti šie Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas ir skaidri norādīti Noteikumos. Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tās ir noformētas ar rakstisku dokumentu.

18.2. Pircējam, ņemot vērā Latvijas Republikas tiesību aktus, ir noteiktas tiesības, kas ir saistītas ar neatbilstošas kvalitātes Precēm. Nekāds šo Noteikumu nosacījums nebūtu jāinterpretē kā tāds, kas aprobežo vai ierobežo šādu tiesību izmantošanu.

18.3. Pārdevējam ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu trešajai personai vai personām, taču šādu tiesību un pienākumu nodošanai nebūs nekādas ietekmes uz Pircēja tiesībām un Pārdevēja saistībām saskaņā ar šiem Noteikumiem. Šādas nodošanas gadījumā Pārdevējs informēs Pircēju, sniedzot informāciju par nodošanu interneta veikalā.

18.4. Pircējam nav tiesību nodot visas vai daļu tiesību vai saistību, kas izriet no šiem Noteikumiem, trešajai personai vai personām bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas.

18.5. Ja kādu no šiem Noteikumiem tiesa atzīst par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un piemērojami pilnā apmērā. Jebkurš šo Noteikumu nosacījums, kas atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu tikai daļēji vai noteiktā apmērā, paliks spēkā tādā apmērā, kādā tas netika atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu.

18.6. Ja šajos Noteikumos nav norādīts citādi, jebkāda Pārdevēja kavēšanās, kas ir saistīta ar savu tiesību saskaņā ar šo Līgumu izmantošanu, nenozīmē Pircēja atbrīvošanu no saistību izpildes vai atteikšanos no šīm tiesībām, bet atsevišķa vai daļēja jebkuras saistības izpilde vai jebkuras tiesības atsevišķa vai daļēja izmantošana nenozīmē, ka šīs saistības nav jāpilda vai šīs tiesības nevar turpmāk izmantot.

18.7. Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas jautājumiem) piemērojami Latvijas Republikas likumi, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem.

 

19. Sūdzību iesniegšana un strīdu risināšana

19.1. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot vēstuli uz e-pasta adresi eveikals@zieduekspresis.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresiBuļļu ielā 45, LV-1067, Rīga. Sūdzība tiks izskatīta 7 (septiņu) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

19.2. Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un sūdzības iesniedzējs atzīšanai par nepamatotu nepiekritīs, sūdzības iesniedzējam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, t. i., Visi strīdi tiek risināti pārrunu ceļā, bet ja neizdodas - tad LR likumdošanā paredzētajā kārtībā. 
 
19.3. Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

 

 

 

 

Preču atgriešana

 

Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atteikties no Interneta veikalā zieduekspresis.lv iegādātās preces un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad prece ir nogādāta pakomātā un Pircējs ir saņēmis apstiprinošu SMS.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma, nosūtot brīvā formā rakstītu, nepārprotamu vēstuli uz e-pasta adresi: [email protected]. Vēstulē jānorāda Pircēja vārds, uzvārds, tālr. nr., pasūtījuma nr. Saņemot Pircēja paziņojumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu

 

Atgriežot preci, Pircējam ir jāpievieno izprintētu un aizpildītu atteikuma veidlapu- skatīt šeit.

Pircējs preci nodod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, lietošanas instrukciju un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem.

 

Pircējs var atgriezt preci:

 

Pārdevēja veikalā – Buļļu ielā 45, LV-1067, Rīga.

 

Atgriežot pasūtījumu ar kurjeru, pircējam jānorāda adrese un tālr. nr.:

  • K Rent SIA, Buļļu iela 45, Rīga,LV-1067;
  • +371 25721888.

Atgriežot pasūtījumu ar pakomātu (Omniva), pircējam jāizvēlas pakomāts un jānorāda tālr. nr.: 

  • Rīgas Buļļu ielas 35 Aibe pakomāts;
  • +371 25721888.

Atpakaļsūtīšanas izmaksas sedz Klients.

Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu par iegādāto preci. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā uz atgriešanas veidlapā norādīto bankas konta numuru. Naudas atmaksa  tiek veikta izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja darījumā.  

Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci.

Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.

Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, tajā skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašību vai darbības noskaidrošanai.

 

Atteikuma tiesības nepiemēro:

Precēm, kas izgatavotas pēc Pircēja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas;
Citos gadījumos, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties: [email protected] vai zvanot pa tālr. nr. +371 25721888.