E-veikala lietošanas noteikumi

SIA “K RENT” ar mērķi informēt savus lietotājus šeit publicē internetveikala
www.zieduekspresis.lv lietošanas noteikumus.

1. Vispārīgās nostādnes

1.1. Šie noteikumi tiek piemēroti, izmantojot internetveikala www.zieduekspresis.lv vietni
(turpmāk – Vietne) (turpmāk – Noteikumi). Vietnes daļas “Privātuma politika”, “Pirkšanas noteikumi” ir neatņemama Noteikumu daļa.
1.2. Vietni administrē SIA “K RENT, kas ir pienācīgi reģistrēta un strādājoša Latvijas Republikā, uzņēmuma reģistrācijas nr. 40103279929, juridiskā adrese Buļļu iela 45, Rīga, Latvija, LV-1067. (turpmāk – Sabiedrība).
1.3. Persona, kas apmeklē Vietni, apskata preces vai citu informāciju, vai jebkādā citā formā izmanto Vietnes pakalpojumus, tiek uzskatīta par Vietnes lietotāju (turpmāk – Lietotājs).
1.4. Lietotāja darbības, izmantojot Vietni, ietver visas darbības, ieskaitot – preču apskatīšanu, jebkādas informācijas lasīšanu, preču saglabāšanu, pasūtījumu veikšanu u.t.t. (turpmāk – Pakalpojumi).
1.5. Lietotājs jebkādā veidā un formā izmantojot Vietni (neatkarīgi no tā, vai ir tikai apmeklētājs vai reģistrēts lietotājs) apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt
šiem Noteikumiem un apņemas tos ievērot.
1.6. Lietotājiem, kuri nepiekrīt kaut vienam Noteikumu nosacījumam, nav tiesību izmantot Vietnes pakalpojumus.
1.7. Uzņēmumam ir tiesības vienpusēji mainīt sniedzamos pakalpojumus, sniedzamo informāciju un citus nosacījumus, kā arī jebkuras Noteikumu nostādnes. Uzņēmums par grozītajiem Noteikumu nosacījumiem informē, norādot Noteikumu derīguma datumu.
Aktuālā Noteikumu redakcija vienmēr ir publicēta Vietnē.

2. Intelektuālā īpašuma tiesības

2.1. Vietne ir saistīta ar un to aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, starptautiskās intelektuālā īpašuma tiesības, līgumi un vienošanās. Sabiedrība ir visu tiesību uz Vietnes saturu, ieskaitot autortiesības, intelektuālā īpašuma tiesības, preču zīmes, Sabiedrības grupas uzņēmumu nosaukumus, komercnoslēpumus, īpašniece un (vai) tai ir ekskluzīvas tiesības uz tā izmantošanu. Visi preču vai pakalpojumu apraksti, fotogrāfijas, preču nosaukumi, zīmes, dizaini, logotipi un citi nosaukumi vai informācija, kas tiek sniegta Vietnē, ir Sabiedrības īpašums vai Sabiedrība likumīgi izmanto trešo personu tai piešķirtās tiesības.
2.2. Sabiedrībai arī pieder un (vai) Sabiedrība izmanto trešo personu sniegtās tiesības uz Vietnē sniegtajiem produktiem un pakalpojumiem, aizsargātajām preču zīmēm vai rūpnieciskā dizaina tiesībām, ieskaitot autortiesības. Lietotājiem netiek dotas nekādas netiešās vai kādas citas licencētās tiesības izmantot jebkuras Sabiedrībai piederošas un (vai) Sabiedrības ar trešo personu piešķirtajām tiesībām izmantojamās preču zīmes, dizainu vai ar autortiesībām aizsargājamus elementus, kā arī līdzīgus elementus, kas pieder jebkurai Vietnē norādītajai trešajai pusei.
2.3. Sabiedrība vai trešās puses, ja tas tiek piemērots, bez jebkādiem teritoriāliem ierobežojumiem saglabā īpašuma un autortiesības uz Vietni un tajā sniegto informāciju, ieskaitot neierobežotu satura sniegšanu Vietnē, attēlus, grafiskos elementus, tekstu, programmatūru, audio, video un mūzikas ierakstus, attēlus, logotipus, fotogrāfijas.
2.4. Jebkāda trešo personu un (vai) lietotāju veikta Vietnes satura, dizaina apstrāde, tulkošana, kopēšana, izplatīšana un (vai) citāda izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas Sabiedrības atļaujas un (vai) neatbilstoši Noteikumiem ir autoru un citu tiesību pārkāpums, kas sodāms saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
2.5. Lietotāji nekādā gadījumā nedrīkst mainīt, atjaunot, kopēt, atkārtoti publicēt, ievietot, sniegt, pārsūtīt, pārdot, radīt atvasinātos darbus, jebkādā veidā izmantot vai izplatīt Vietni un (vai) tās saturu (ieskaitot Vietnē sniegtos noteikumus un politikas), ieskaitot tekstu, aprakstus, kodus, grafiku, kodu un (vai) programmatūru vai jebkādu citu saturu. Izņemot gadījumus, kad Sabiedrība ir devusi iepriekšēju rakstisku piekrišanu un (vai) atļauju šādu darbību veikšanai.

3. Sabiedrības tiesības un pienākumi

3.1. Sabiedrība pieliek visas pūles, lai nodrošinātu pienācīgu Vietnes funkcionēšanu, kā arī cenšas, lai Vietne darbotos nepārtraukti un bez aizķeršanās.
3.2. Sabiedrībai ir visas tiesības jebkad un bez īpašas paziņošanas Lietotājam mainīt Vietni, tās funkcijas, sniedzamos pakalpojumus, Vietnes nosaukumu un (vai) interneta domēnu, kur Vietne sasniedzama, jebkādu Vietnes saturu vai tā daļu. Lietotājs saprot un piekrīt, ka Sabiedrība netiks uzskatīta par atbildīgu par nekādām šādu un citu tamlīdzīgu darbību izraisītām negatīvām sekām Lietotājam.
3.3. Sabiedrībai ir tiesības bez atsevišķas paziņošanas Lietotājam piesaistīt trešās personas jebkādu darbību, kas saistītas ar šiem Noteikumiem, veikšanai, kā arī trešajām personām nodot savas tiesības un saistības, kas tām rodas saskaņā ar šiem Noteikumiem vai to daļu.
3.4. Sabiedrībai ir tiesības jebkad bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt Vietnes darbību.
3.5. Sabiedrība patur tiesības jebkad bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt vai ierobežot
Lietotāja piekļuvi Vietnei, ja:
3.5.1. tas ir nepieciešams Latvijas Republikas likumos un citos tiesību aktos paredzētajos gadījumos vai arī pildot kompetentas varas institūcijas prasības;
3.5.2. tas ir nepieciešams, lai aizsargātu Sabiedrības vai trešo personu tiesības un leģitīmās intereses;
3.5.3. tas ir nepieciešams, jo Lietotājs izmantojot pakalpojumus ir radījis vai var radīt apdraudējumu citu Vietnes lietotāju drošībai;
3.5.4. tas nepieciešams, jo Sabiedrība vēlas un (vai) tai ir jāveic tehniskās darbības, Vietnes atjaunināšanas darbi;
3.5.5. Lietotājs, izmantojot Vietni, nodara kaitējumu Vietnei un (vai) Vietnes reputācijai.

4. Lietotāja tiesības un pienākumi

4.1. Izmantojot Vietni Lietotājs apņemas ievērot un nepārkāpt tiesību aktu prasības un trešo personu tiesības un likumīgās intereses, ieskaitot tiesību aktus, kas reglamentē intelektuālā īpašuma aizsardzību, personas datu aizsardzību un citus.
4.2. Lietotājs apsola neizmantot Vietni tādā veidā, kas varētu radīt apdraudējumu Sabiedrības sniedzamo pakalpojumu pienācīgai darbībai, Vietnes serveru, datu drošībai vai ierobežot Vietnes iespējas pienācīgi sniegt jebkādus pakalpojumus citām personām. Neizmantot ļaunatūru un citu nevēlamu saturu.
4.3. Lietotājs apņemas veicot pirkumus vai reģistrējoties lojalitātes programmās sniegt pareizu un pietiekamu informāciju par sevi, ieskaitot savu patieso vārdu, tālruni, e-pastu un citu nepieciešamo informāciju.
4.4. Lietotājam pieslēgšanās dati jāglabā tādā veidā, lai to neuzzinātu trešās personas, izņemot personas, kuras Lietotājs ir pilnvarojis pārstāvēt Lietotāju Vietnes izmantošanai. Nekavējoties paziņot e-pastā Sabiedrībai, ja Lietotāja pieslēgšanās dati un (vai) parole, kas nepieciešami Vietnes izmantošanai, ir tikuši zaudēti vai kļuvuši zināmi trešajām personām.
4.5. Lietotājs saprot un piekrīt, ka gadījumā, ja Lietotāja pieslēgšanās dati kļūst zināmi trešajām personām, šādas trešās personas var uzņemties saistības, kas kļūs saistošas Lietotājam, kurš apņemas šādas saistības pieņemt un pienācīgi pildīt. Sabiedrībai nav pienākuma pārbaudīt neviena Lietotāja identitāti.
4.6. Lietotājs saprot un piekrīt, ka Sabiedrība apstrādā un pārzina Lietotāja personas datus saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, Sabiedrības Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā norādītas svarīgas Noteikumu nostādnes, rekomendējam Lietotājam tās uzmanīgi izlasīt, lai pārliecinātos, ka visas Privātuma politikas nostādnes tam ir saprotamas un pieņemamas.
4.7. Ja Lietotājs konstatē nepienācīgu Vietnes darbību un (vai) traucējumus Vietnes darbībā, viņam par to nekavējoties jāinformē Sabiedrība.

5. Atbildības ierobežojums

5.1. Sabiedrība neuzņemas atbildību par tehniskiem, drošības vai citiem Vietnes programmatūras vai datortehnikas traucējumiem, kurus varēja izraisīt Vietnes lietošana (sīkdatnes, vīrusi u.t.t.).
5.2. Jebkāds saturs, kas ir lejuplādējams vai kā citādi iegūstams, izmantojot Vietni, Lietotājs var lejuplādēt, pats uzņemoties visu risku, un par Lietotāja datorsistēmai vai ierīcei nodarīto kaitējumu vai šādas lejuplādēšanas vai pakalpojumu lietošanas dēļ zaudētajiem datiem ir atbildīgs tikai pats Lietotājs. Lietotājs apņemas nodrošināt, lai Sabiedrībai nekad nerastos nekāda tiesiskā atbildība, pienākums apmaksāt, atlīdzināt vai kā citādi kompensēt zaudējumus, kaitējumu vai citus izdevumus, kas radušies tādēļ, ka Lietotājs izmanto Vietni.
5.3. Izņemot gadījumus, kad to pieprasa likumi, Sabiedrība nekādā veidā neatbild par nekādu kaitējumu, ieskaitot netiešos zaudējumus vai peļņas, ienākumu un tamlīdzīgiem zaudējumiem, kas radušies Vietnes lietošanas dēļ vai kuri radušies tādēļ, ka Lietotājs paļāvās
uz Vietnē vai caur to gūto informāciju. Sabiedrība neatbild ne par kādiem zaudējumiem, pat ja tai bija zināms par neprecizitātēm Vietnē.
5.4. Sabiedrība neatbild par trešo personu, piemēram, interneta, mobilo sakaru sniedzēju, e-pasta pakalpojuma sniedzēju vainas dēļ Lietotājam nesniegtajiem vai laikus nesniegtajiem pakalpojumiem.
5.5. Lietotājs atbild par pieslēgšanās datu pareizu lietošanu un glabāšanu. Sabiedrība neatbild par zaudējumiem, kurus Lietotājs var ciest tādēļ, ka trešās personas ir izmantojušas šo informāciju.
5.6. Vietnē var būt saites uz trešo pušu vietnēm, kuras nepieder Sabiedrībai vai Sabiedrības grupas uzņēmumiem. Saites tiek publicētas klientu ērtībai un Sabiedrība nekādi nekontrolē vietnes, uz kurām saites ir sniegtas, tāpat arī Sabiedrība nevērtē šo vietņu saturu un neuzņemas atbildību par tajās esošo saturu, šādu vietņu izmantošanu vai piekļuvi šādām vietnēm.

6. Piemērojamās tiesības

6.1. Vietnes darbība tiek īstenota atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem. Jebkādi strīdi, kas raisījušies Vietnes darbības dēļ vai ir ar to saistīti, tiek risināti sarunu ceļā, bet ja vienošanos neizdodas panākt – Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā tiesās.
6.2. Līdztekus Noteikumiem attiecību starp Lietotāju un Vietni regulēšanai tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesību aktu nostādnes, speciālie nosacījumi un noteikumi, kā arī ierastā biznesa prakse.
6.3. Ja kāda no šo Noteikumu nostādnēm ir pretrunā likumiem vai arī ja kāda iemesla dēļ daļēji vai pilnībā zaudē spēku, tā nepadara par nederīgām visas pārējās Noteikumu nostādnes.
6.4. Lietotājam prasība un (vai) sūdzība par Vietnes darbību un pakalpojumiem vispirms ir rakstiski jāiesniedz Sabiedrībai. Prasības un (vai) sūdzības lūdzam sūtīt uz e-pastu [email protected], norādot savu vārdu, e-pasta adresi, kā arī aprakstot nepienācīgo Vietnes darbību, kļūdu, traucējumus un (vai) tamlīdzīgi, kā arī norādot datumu
(laiku) un ilgumu, ja tas ir iespējams.

Šie Noteikumi ir spēkā no 2020. gada 19.augusta.